Search form

Yoni 18:28

Pairotin Avorá Ma Yisasin Kótiantein Baya Ino

(Matiu 27:1-2, 11-14; Maki 15:1-5; Ruku 23:1-5)

28Kaiafasi ano Yisasin inaen eriyan me kípiyákan do kakhan ákurasí iyain má aruvin banta kéká ano véin do aviren Romú kayoi ánon kamanin amá oren mino. Mai namun ódíkan béin ma namuroí uantiyain Yutan kayo ano maifin ódikharé ékun Tiyarafenu auufen painí eono siren are usintantí mai ma Avo Uantan Omasí ma inain pinte yunan ída nan nae siren maifin ída óden mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index