Search form

Yoni 19:31

Mana Aruvin Banta Ano Ma Bankan Póké Yisasin Ayorampin Antarein Baya Ino

31 Avo Uantan Damú mai Sabatirá afoká intéin Sabati rákena yanasinta funtáádano van iyáken Yutan kayoi ánon banta kéká ano iníkan kákan damú ma furin banta kayo au ma yaa unkamádantá ban mai ída kama ukheimpin mai vanta kéká arantan iyarantin ainen púbintin daa unkamádantá kena ainen do varano van betí ankan Pairotin mo inaen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index