Search form

Yoni 21:15

Pitan Nan Ma Yisasi Ano Séin Nan Anunu Iya Fono Sein Baya Ino

15Betí ankan ma yunan narákan Yisasi Pitan inaemí, “Yonin anin Saimoni oe, éi ma sen nan anunu iyaona ano ma vanta kayo ma sen nan anunu iyain mai esantakhen nafino.”

Máa síkan Pita semí, “Eyo Bafan noe, éi afová ukha ono. Téi en nan tinunu ukhé uno.”

Máa síkan Yisasi véin tiamemí, “Máan ma sinteya mai senti sipisipi arará kayo vá dunan amisintano.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index