Search form

Yuti int

Yuti Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Yisasin nú Yemisin nú afá Yuti ano ino.

Uvarein orana ino.

AD sikisti-faipi (65) fin nafi áa sikisti-sikisi (66) fin nafin uvanten mino. Yerusaremí baru ma AD seventi (70) fin ira saman kaurein ída afoká ukhan mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Mai ma Kantasí Ukhein Bara e ma siyain bara Parestainí inon ten iniyan mino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Mana monó namun nafi áa kokhon monó namun kayofin nafi ma Yutan kéká ano mumunan iyain mi amikhen mino. Parestainí barafá bá Asiriá barafá bá inká Pesiá barafá bá ma vain mumunan kékápin ma Yuti monó doraríen noré eipái uvaman amikhen minon ten iniyan mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Mai ma famúku avúavá bá monó ano ma sikhein baya ma maman tavi aipá kaiyan ma kampun bayafó banasi afova amiyain kayo van perano van mi amaan baya siádan ban mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index