Search form

Ruku 17

Umeíin Avúava San Ma Yafíken Ban Baya Ino

(Matiu 18:6-7, 21-22; Maki 9:42)

1Yisasi vei eyo iyampon kayo máa sen tiamemí, “Ara ara yaná afoká intin banasi ano mai yanáká eraven ankamen umeí inten mifo mai yanasinta ma maman dákó inain nanin banta van mi sirunken mino. 2Máan tiyaré intin mai vanta ano ma mamá dan nain danáká iyampon arará kayo finté mana ano umeí ukharé intin ínaimpáké béi moékan uman baran nafo véin amempin kákan konkamú onámaná ma kureya karúdesin un nompin aravintin maen mai ano anan kanaí inten mino. 3* Máan tinten mifo siretí aurasá dafiseno.

Tirétin afá aváeyan mano ma umeí inti vá béin ákona e siamesin ná bei avúavá maman puntarano. Bei avúavá ma maman puntáden ma ará baeranti vá beni ume ampiantano.”

4Béi ma yan manápá ifo afápá kan un kádan dádá ma mana vayában ma umeí uantáden ma inká dan manápá ifo afápá kan un kádan dádá ma véi ovaránen me sirun noe sé uno ma sinti vá beni ume ampiantano.”

Yisasi Ma Mumunan In Avúava San Tiamein Baya Ino

5Máa síkan baya varen orin banta kayo ano Bafan máa sen tiamemí, “Éi sétisi mumunan asotú usintesin mo kákaní ino.”

6* Máa síkan Bafan mano evaránen betin máa sen tiamemí, “Tiretíi mumunan mano ma mastati aran an den ma sító mumunan ma vanti mae kasae mana yaa ana van tiyáke arúbá e yare un nompin o ampan mono ma sesin maen eni vaya ininten mino.”

Yisasi Ma Mana Yoran Bantará O Sian Baéádan Baya Ino

7Máa siren Yisasi ena vaya máa sen tiamemí, “Tiretí ankan pinté mana ano ma ei yoran banta siantesin ma mo vará ápomiyá inten nafi sipisipira sá dafisiyaren ná erinten nafi mai kanaisá eyá ‘aine e khumame yunan nano’ sinte fono. 8Ída ino. Kákan banta ano vei yoran banta van máan mi sintemí, ‘Tenti yunan tamádareya ei kama auí daná ure vá dunan puntádesí ten nare naréku vá éi ínaimpasá nanon,’ tinten mino. 9Kákan banta ano kaná bei yoran banta ano ma véin oo yaiyein nan tusu siantanten nafino. Ída uron mino. 10Máan tukhein nan mi síretí ankan ma Tiyarafenu ano amin nain doran ma oo yaiye yódanteya máan ná teno, ‘Téi ída kama yoran bantan bákéi sen ma simikhein doran mi yoré uno,’ vá teno.

Yisasi Ano Ma Siyan Míkan Amon Daná Aí Ma Vain Banta Kéká Ma Ayofein Baya Ino

11Yisasi Yerusaremí orono siren oriyaren Sameriá bara vá Karirí bara vái aifin oren mino. 12Oriyaren mana varurá ma oriyain má tiyan míkan banta maen amon dana aí pákakhein kéká ano mai aasá Yisasin má e fóke náke uven nentá e mantaven 13* avádóden oovaren temí, “Kákan banta Yisasi oe, setin nan arunan usintano.”

14* Máa síkan Yisasi vetí ankan oniyáken máa sen tiamemí, “Tiretí ore vá monó doran banta kékasá tireti au mo aní ono,” síkan betí ankan oriyákan mai amon dana aí ma varé ein kípen mino.

15Betí ankan pinté mana vanta ano onákan be au kama iyaimpin béi ovaránen Yisasi vaípá eriyáken oovararen Tiyarafenu aví daníen mino. 16Mai vanta ano Yisasi vaintá onóben mo aron durafúden ben arantampin mátimen tusu sianten mino. Mai veí Sameriá banta ino.

17Tusu siantiyákan mai vanta Yisasi oniyan temí, “Tiyan míkan bantan ayofé uno seruna ifo yan manápá ifo afápá kamí kamí un kádan banta ano intesá uvi fono. 18Ídá ena vanta vá erin ná ma ena anan banta ano veyáká aná me Tiyarafenu aví daníen ná tusu siantiyan nafino.” 19Máa siren Yisasi mai vanta siamemí, “Mante orono. Eni mumunan mano éin ayofen mino.”

Tiyarafenu Yafisin Ma Erinaí Pákena Vaya Ino

(Matiu 24:23-28, 37-41)

20Maná damú Farasisi kéká ano Yisasin máa sen inaemí, “Inte yamusá Tiyarafenui yafisin erinten nafino.” Síkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Tiyarafenui yafisin ma erin nain ída mana aní daná ma afoká einí intin banasi ano auu fóké onanten mino. 21Máan tukhantin ída mana nanin banta ano siyáken ‘onano masi mafá bane’ áa ‘mesápá bane’ sinten mino. Para vara seyo, Tiyarafenui yafisin ákona fefái siretimpin ban mino.”

22Máa siren Yisasi vei eyo iyampon kayo siamemí, “Ínaimpá ma yamú afoká inti mae Banta Anin onano van in nompo ída onan nono. 23* Ída onan nompo vanta kéká ano siamiyan ma ‘orive onano mesápá bane’ áa ‘erive onano masi mafá bane’ sinten mifo ída vá mai vaya ánain dakháan more mere ono. 24Afayuí ma iyain minó ayompin mo fanuse me fanuse iyain bantin mi Banta Anin ma erin nain mai afayu an mi yantin minó nanin banta anon onanten mino. 25Onanten mifo véi kokhon uman nare varen aí o yosintin maen maí damú ma varéin nain nanin banta ano ven oyan aminten mino.

26“Noani yamú ma afoká ukhá ein avúavá an dakhein avúavá anan Banta Anin ma erin nain damú afoká inten mino. 27Noani yamú maen banasi ano omasí iyáken dunan ben amin ben amin iyáken anasi varampin nafi vanta varampin tasu sasu en oriyákan Noa votifin umperiyain má kákan á den non taaren minó daná dararan ufuren puren mino.

28* “Rotini yamú banasi ano máan avúavasí anan en omasí iyáken dunan ben amin ben amin iyáken minó daná miyaní in maran iyan dunan doriyan má uvaren dararen iyaren mino. 29Máan tiyákan mi Roti ma Sodomú baru me ampen oriyain má anan inaru fáké ira vá ira khiyain onámaná bá ano á ma ereiníen minó danasinta irakhen kauren mino.

30“Máan tukhein mi vantin Banta Anin ma erin nain damú mai avúavá anan afoká inten mino. 31* Maí damú ma mana vanta ano ve amá daró ma un baren maen bei kama yanasinta ma má naumpin baré intin ída vá eravuven barano van ino. Máan mana ená mana vanta ano ma yunan anafá ovaré inten maen ída vá evaránen mana yaná barano van mápin orino. 32* Rotin aná amaniná ma afoká ukhá ein danasará ovare me ineno. 33* Be aunan ma fákan nain nanin bantai aunan mano o afeyoranten mifo ve aunan ma ampian kain nain nanin bantai aunan para vanten mino. 34Téi siretí ankan tiamé uno. Banta Anin mano ma erin nain inuran kankanan mano ma mana sakhópin bakharé intin maen Tiyarafenu ano mana aviáren mana ifá inten mino. 35-36Máan mana en mi kankanan nanin mano ma uviti yasamiyaré intin maen Tiyarafenu ano mana nanin aviáren mana me ifá inten mino.”+

37Máa síkan bei eyo iyampon kayo ano mai vaya iniren máa sen Yisasin inaemí, “Bafan noe, mai yanasinta intefasá afoká inten nafino.” Síkan béi evaránen betin tiamemí, “Purin danasinta au ma asenteintái sumpan kayo ano ákané iyan mino. Máan ma inti afováisá ono Tiyarafenui yaimin damú afoká inten mino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index