Search form

Ruku 17:35-36

35-36Máan mana en mi kankanan nanin mano ma uviti yasamiyaré intin maen Tiyarafenu ano mana nanin aviáren mana me ifá inten mino.”

37Máa síkan bei eyo iyampon kayo ano mai vaya iniren máa sen Yisasin inaemí, “Bafan noe, mai yanasinta intefasá afoká inten nafino.” Síkan béi evaránen betin tiamemí, “Purin danasinta au ma asenteintái sumpan kayo ano ákané iyan mino. Máan ma inti afováisá ono Tiyarafenui yaimin damú afoká inten mino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index