Search form

Maki 13:22

22 Manáa vanta kayo ano eriven kampun ten máa sinten mino, “Téi Tiyarafenu Anin banasi avirano van ma siantan erikhein banta uno. Téi mana sakhanampa vanta uno,” siren ara ara avúavá daná afoká en ara ara yoran baranten mino. Máan tinten mifo veti ankan ma kanaí inten Tiyarafenu ano ma veyan iyádan bain nanin banta kéká kanaíen kufa uádanten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index