Search form

Maki 14:43

Yisasini Namuro Kayo Ano Ma Véin Pákein Baya Ino

(Matiu 26:47-56; Ruku 22:47-53; Yoni 18:3-12)

43Yisasi mai vaya fara siyákan tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan pintena (12) mana Yudasi eren mino. Kokhon banta kayo ano vaenati variyan dan bariyan uaren béin má eren mino. Monó ánon banta kayo vá man baya ma afová ukhein banta kayo vá ánon banta kayo vá ano vetí ankan tiantan eren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index