Search form

Maki 16:14

Yisasi Ma Vei Eyo Iyampon Kayo Avorá Ma Afoká Ein Baya Ino

(Matiu 28:16-20; Ruku 24:36-49; Yoni 20:19-23)

14 Ínaimpáké tiyan míkan mifo sirantan mana orun kádan (11) eyo iyampon máa ano kumanten duna niyaréin Yisasi vetí ankan baintá afoká uven betí ankampin mamumunan ída vákan ma véi ma e mantein ma onein nanin banta ano ma siamin ma vetí ankan ará uman daren ída mumunan iyain nan béi vetin asen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index