Search form

Maki int

Makini Kama Vaya Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Yerusaremíke nanin Marian anin Yon Maki Banabasin afóna anon uvanten mino. Porin nú Banabasin nú bá béin esé araíen monó baya varen orin dorarí ukharen mino. Oo siádan baya ano siyáken béi anon Pitan oo vantaí ukhen beni vaya o vaéan banasi amiyaren mino. Máan tiyákan Pita anon ma vompon ma uvaran danasinta véin amikhen minon ten manáa ano inikhen mino.

Uvarein orana ino.

AD sikisti-fo (64) ráké sikisti-faipi (65) fin mi uvanten minon ten kokhon afova vanta kayo ano inikhen mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Kákan baru Romú ino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Romu kamani ano ma yafíkein baru kayofin má ena anan kéká pinté ma monó tiyain kayon uvaman amikhen mino. Peyante monó dóki fintena vaya ma sakhanampaí uádan ma varé ein baya kayo ída kokhon mafin ban maen inká Yutan kékái anafu aráoni avúavá bá inan tian dákó en ukhen mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Yisas Karaisi maen minó ákona vain Tiyarafenu Anin mifo ume nanin bantai miyan ída van doran bantaí uven ma ume fintena aya uren ma miyaní ukhein mi aní ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index