Search form

Matiu 16:21

Yisasi Ma Veyan Púaren E Mantan Nain Nan Ma Sein Baya Ino

(Maki 8:31–9:1; Ruku 9:22-27)

21Mai ráké ma Yisasi e manten Yerusaremí orintin ma ven aurá afoká inain daná máa vei eyo iyampon kayo siamen mino. Ánon banta kéká bá monó ánon banta kayo vá man baya ma afová ukhein banta kayo vá ayampin ma orintin béin pákaren namu arirí uren kamanini aruvin banta kéká ayampin kaintin aruan púdantin ma kanú manaú damusí intin maen evaránen aunan baren e mantanten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index