Search form

Matiu 17:20-21

20-21 Máa síkan béi evaránen betí ankan tiamemí, “Tiretíi mumunan tító máan bákayai ída kanaí iya ono. Téi fura siré tiretin tiamiyá uno. Para vara seyo, siretíi mumunan mano ma mastati yaa aran aú an den ma sító suron ma vantiya mai siretí kanaíeya ma anuyon nan ma mesapá e afáne orono ma sesin maen orinten mino. Máan tiyasin maen mana yaná ano siretimpin ída kanaíen uman danten mino.

Yisasi Veyan Ma Fúaren E Mantan Nain Nan Ma Kan Dádasí En Tein Baya Ino

(Maki 9:30-32; Ruku 9:43-45)

22 Betí ankan ma Karirí barafá o átaru uvin maen Yisasi máa sen betin tiamemí, “Banta Anin avían namuro kayo ayampin aminten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index