Search form

Matiu 21:33

Uvaini Yunan Anaará Ma Namu Yafisirí in Banta Kéká Pákena Ma Sian Baéádan Baya Ino

(Maki 12:1-12; Ruku 20:9-19)

33 “Ena ovaeran baya ifo vá tiretí ankan ná ineno. Mana vanta ano uvaini yunan dóden dafuí uren maen uvaini afu kúduren ma yasáden anu kasin nain masí maifin uáden inká dunan anará ma yafisin nain mana yan bain namun uvamá daren nentá bain barufá orono van iyáken manáa vanta kéká ano yafíantano van mai yunan anan me vetin ayampin kaen mino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index