Search form

Matiu 23:13-14

Yisasi Ma Farasisi Kayo Asein Baya Ino

(Maki 12:40; Ruku 11:39-52; 20:47)

13-14Yisasi evaránen máa semí, “Tiretí Farasisi kayo vá man baya ma afová ukheona vanta kéká ba soe, vaya ma sireya ída mai ánain dakhafé iya ono! Inaru yafisini ona munkiya vákeya siretiyantá ída maifin oferiya ono. Banasi ano ma maifin oferano van ma iya mae vetin ida áen nan oferiyain mai siretí kákan uman uron mi varan nono.

15“Man baya ma afová ukheona vanta kayo vá Farasisi kéká ba soe, kákan uman uron mi varan nono! Tireti vaya ma sire ída mai ánain dakhafé iya ono. Tiretí ankan ma varará bá un nompin má ma noreya ma mana vanta o avían tiretimpin kauren nan ma siretin an davi mae véin maman aron ída van ma ira kiyan uman baren berai siyan purin baru finte vanta an daádiya ono. Tiretí ankan manon béin avíáde nan mi véi moéken tiretin esantaren namu avúavá bariyan mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index