Search form

Matiu 23:23

23 “Máan tiyan mifo siretí ankan man baya ma afová ukheona vanta kayo vá Farasisi kéká bá ano vaya ma sireya ída mai ánain dakhafin kékái vaona kákan uman uron mi varan nono. Tiretí ankan dunan ana fintena yanasinta siyan míkan pintan daídeya mana masiman Tiyarafenun améiya ompo man bayafin ma moéken kákaní ukhein man baya máan tiretí ampikha ono. Mai ma funtákein avúavá baya máa mai máan mi ukhen mino. Puntákein avúavá póké ma vanta yaimiyain má arunan in má inká Tiyarafenu vá ma súpá ukhen ban má ino. Ma máa man baya anon moéken kákaní ukhen mifo mai máa ánain ná dakhafiyáke ída vá ena man baya kayo vá dere ampeno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index