Search form

Matiu 26:57

Yisasi Ma Kanisori Kéká Avorá O Mantein Baya Ino

(Maki 14:53-65; Ruku 22:54-55, 63-71; Yoni 18:13-14, 19-24)

57Yisasi ma fákein banta kayo ano véin aviren monó ánon banta kékái ánon banta Kaiafasin amápin mo khaen mino. Mai namumpin man baya ma afová ukhein banta kayo vá banasii ánon banta kéká bá ano átaru ukharen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index