Search form

Matiu 9

Ai Ayan Púká Ein Banta Ma Yisasi Ayofein Baya Ino

(Maki 2:1-12; Ruku 5:17-26)

1* Yisasi mana votifin un kumamen Karirí non e kháden bei varufá oren mino. 2Oriyain má manáa vanta kayo ano ai ayan púkein banta kúkútafin bavin daiyen eríkan Yisasi ma vetí ankani mumunan ódaren mai aí banta máa sen tiamemí, “Tanin noe, eni ume ampianté umpo vá en ará ano ákonaen ná bano.”

3Máa síkan maifin manáa man baya ma afová ukhein banta kéká ma varé ein mano mai vaya iniren betiyan ten oreraemí, “Ma vanta ano Tiyarafenui varun bariyan ume ampiantiyan mino.”

4* Máa sen iniyan Yisasi vetí ankaní ineinefin afová uren temí, “Pará tiretí ankan aúpin namu ineine maman ayuman iya rafono. 5Inte vaya ma seruna anó teso sikhen nafino. ‘Eni ume ampianté uno’ ma seruna ano fino áa éi ‘e mantave orono’ ma seruna ano fino. 6* Máan tukhen mifo sireti sá afová ono Banta Animpin ákona vákan mi ma varará ume kayo ampiantiyan mino.” Máa siren mai ma ai ayan púkein banta van temí, “Mantaveya ei kúkúta mamare ei varufá orono.” 7Máa siyain má mai vanta ano e mantaaren bei varufá oren mino. 8Oríkan banasi ano ódaren akhokho van uren máan ákona ma varará banta ma amé iyain nan Tiyarafenu aví daníen mino.

Yisasi Ma Matiun Arein Baya Ino

(Maki 2:13-17; Ruku 5:27-32)

9Mairá Yisasi me ampiren oriyaren o onákan Matiun ne sin banta ano sakisi varan namumpin kumantaré íkan Yisasi véin tiamemí, “Éi ere sen tivákurono.” Síkan Matiu e mantaaren ben avákuren oren mino.

10Yisasi ma Matiun amápin o khumanten dunan niyákan maen kokhon takisi varan banta kéká bá ume nanin banta kayo vá ano maifin ódiven Yisasi má bei eyo iyampon kayo vá manafin kumamen dunan nen mino. 11* Niyákan Farasisi kéká ano ódaren aranan iyáken beni eyo iyampon kayorá inaemí, “Pará tiretí ankani arú ano sakisi varan banta kéká bá ume vanta kayo vá manafin kumamen dunan niyan nafino.”

12Máa siyákan Yisasi mai vaya iniren máa semí, “Aí ma ída vain nanin banta kayo ano ída ayofan banta vaípá oré iyan mifo aí ma vain nanin banta ano anan ayofan banta vaípá oré iyan mino. 13* Ma vaya ma Tiyarafenui vompon dókifin ma vain pintena vá tiretí ankan ore vá o afova varano. ‘Ena ma arunan uantan nan mi siranakhen mifo íkun ma uan amin nan ída ino.’ Ose 6:6

Téi funtákein kéká arano vara ererauno, umeí ma en noin kayon arano van mi erikhé uno.”

Dunan Ma Aurá Pákena Van Ma Yisasin Inaein Baya Ino

(Maki 2:18-22; Ruku 5:33-39)

14* Maná damú Yonini eyo iyampon kayo ano Yisasi vaintá eriven béin inaemí, “Farasisi kéká bá tetí ankan má ano yunan turé iyá umpo fará eni eyo iyampon kayo ano ída yunan auriyan nafino.”

15Máa sen ina íkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Anasi ma iman ameno van iyantin ma mai vanta ano ma vei kéká bá para vantin maen mai vetí ankan nái vará béin arunan uantanten nafino. Maná damusí intin ma anasi iman ameno van iyain banta ma aviren orivintin maen maí damúi vetí ankan dunan auranten mino.

16“Ída mana ano auyen davaráe ma kafáádan póké peyante au anamun ma yakakheimpin mo yamparen amué iyan mino. Para vara seyo, auyen davaráe kafáádan ma feyante au anamuntá mo yamparen amu urantin baren maen auyen davaráe ano yarifantin tampí tiaren mai au anamun kákantá eyáken orera inten mino. 17Ída mana vanta ano feyante memé au unampin auyen uvaini anu vanaé iyan mino. Peyantefin ma vanarantin maen paútiaren uvaini anu varará banaen eravintin mai memé au unan namu inten mino. Máan tukhan mi auyen memé au unampin ma auyen uvaini anu vanaran maen mi míkanan kamaen báé iyan mino.”

Yisasi Ma Fúká Ein Arinta Avían Manten Ma Aí Nanin Ayofen Ma Ein Baya Ino

(Maki 5:22-43; Ruku 8:41-56)

18Yisasi ma Yonini eyo iyampon kayo vá baya siyákan maen mana átaru namuntá ánoní ukhein banta ano véi vaintá me aron kanan durafúden mátimen temí, “Te siraun taréa furí umpo éi ereya mo ayan ben aurá kaesin evaránen aunan baren mantano.” 19Máa síkan Yisasi e mantaaren béin dakhafen oríkan bei eyo iyampon kayo vá ano yere oren mino.

20Oriyákan mana nanin maen tirantan kan orun kádan (12) oranará biyon aí daná mantein baré íkan mai nanin mano ádé eriven Yisasini ayá au anamun áton aruven mino. 21* Aruviyan mai nanin mano veyan nan temí, “Beni au anamun ma aruvékun maen tenti sí daná kípanten mino.”

22Máa siren aruviyain má Yisasi yo vaéan mai nanin oniyáken temí, “Tiraun noe, eni mumunan manon eni aí kípaanten mifo en ará ano vá ákonaen bano.” Máan ma siyain má anan mai nanini viyon aí daná kípen mino.

23Máan turen mairá Yisasi oren monó átaru namuntá ma ánoní ukhein banta amápin o onákan banasi ano kuní iyaren mino.+ 24Máan tiyákan Yisasi semí, “Tiretí ankan báe entavoro. Mai arinta ída fúken paran aun bakhen mino.” Máa síkan minó ano venan inten oreraen mino. 25Mai nanin banta ma yo siantan barufá eravuvin maen Yisasi mápin un pében mai arinta ayan bana ma fakaaran orun manten mino. 26Mai ma Yisasi varein avúavá baya ano mai varafin minó akhempá oreraen mino.

Auu Yufúkukhá ein Bantá Kan Má Ida Vaya Siyá ein Banta Vá Ma Yisasi Ayofein Baya Ino

27* Yisasi ma mai varu me ampiren oríkan maen auu yufúkukhein bantá kan mano oyampá dakhafen oriyan oovararen máa semí, “Devitin Anin noe, verasan nan arunan usintano.”

28Máa sen oriyákan mai ma véi vain namumpin un pébin mai ma auu yufúkukhein bantá kan mano mai namumpin béi vaintá unóbin Yisasi vékanan máa sen inaemí, “Tenan tirékan auu kama urantí onano vará mumunan iya fono,” síkan békanan evaránen béin tiamemí, “Eyo Bafan noe, berasan mumunan iyá uno.”

29Máa síkan békanan auurá ayan kaúden temí, “Tiré kan ma sentá mumunan eonarái mai yaná kanaíen afoká inten mino.” 30* Máa siyain má míkanan evaránen auu mábíkan Yisasi ákonaen airon ananí uanten temí, “Ma ma siré kampin ma afoká ein daná ída vá áesin mana vanta ano afová ino.” 31Máa siran maen maí kan banta ano oren Yisasi ma varein avúavá baya mai varafin ma minó akhempá ma vain nanin bantafin mai vaya siádan oreraen mino.

32Maí kan banta ano ma Yisasin me ampiren oriyain má namu aunan mano oorá iyákan ída vaya siyain banta vanasi ano aviren béi vaintá eren mino. 33* Eríkan Yisasi ma mai namu aunan do siantádan maen mai vanta ano vaya síkan banasi ano sakha iyáken temí, “Pefá ída Isarerii varafin máan daná afoká in ontaren mino.”

34* Máa sen orera iyan maen Farasisi kéká ano semí, “Namu aunani ánon bantai ákonarái véi namu aunan do siantiyan mino.”

Manáa Yoran Bantan Ban Mino Ma Sein Baya Ino

35* Minó kákan barufimpa safi sitó barufimpa safi Yisasi oriyáken betíi monó átaru namun kayofin Tiyarafenui yafisin pintena kama vaya kayo siamiyáken ara ara aí daná kayo ayofen oren mino. 36* Máan ten oriyáken kokhon nanin banta kayo onákan sipisipirá dafisin banta ída vákan ma asuse en aminofin nóken ma ayain banta van dosen noiní iyákan mai van Yisasi vetí ankan nan arunan uanten mino. 37* Arunan uantáden bei eyo iyampon kayo siamemí, “Kokhon dunan karakhan mifo mai yunan ma yuyasin kéká tanáan ban mino. 38Máan tukhen mifo vá dunan afóe vaipasá amúke inantesin ná béi kokhon doran banta siantantin bei yunan karápin oriven ná beni yunan duyáan átaru ino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index