Search form

Matiu int

Matiuni Kama Vaya Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Yisas Karaisini Kama Vaya ma varen orin banta (aposeri) Matiu anon uvanten mino. Beni ena ví Revi ino.

Uvarein orana ino.

AD eiti (80) ráké eiti-faipi (85) fin mi ma vompon uvanten minon ten kokhon afova vanta kayo ano inikhen mifo inká ena kéká ano AD sikisti (60) ráké seventi (70) fin minon ten inikhen mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Parestaini san ma Kantasí Ukhein Bara e ma siyaimpin mino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Yutan anan kékái uvaman amiyáken betimpin ma monó nanin banta vain mi moéken tiamikhen mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Yutan kayoi anafu aráompin ma sakhanampa vaya siáden ma varará nanin banta ma aya uren evaránen avirano van ma Tiyarafenu ano aní ukharé ein mai vantan Yisasi vákan mi véin maman dákó uren Kin ne sinten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index