Search form

Firipaí int

Firipai Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pori ino.

Uvarein orana ino.

AD sikisti-uvani (61) ráké sikisti-tari (63) fin mi ma vompon uvanten minon ten kokhon afova vanta kayo ano inikhen mino. Mai maen Korosí nanin bantai vompon má Firimonini vompon masá uvanten nafi áa ída fi sen iniyan mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Romú barurá karavusií uran báken karavusi namun pintéi uvanten mino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Pori ma kan dádasí en ma monó doraríen eúkiyain pimpá ma Firipaí nanin banta o avían monópin kauká ein kékái amikhen mino. (Aposeri 16:12-40 fin ná onano.)

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Firipaí nanin banta maen baya inin kéká báken inká ena kéká ará amin kayo vákan pasen Pori vetin nan moéken anunu iyáken betin má túpá uven Yisasini kama vaya siamein tusu siantano van mi uvanten mino (2 Korin 8:1-5 fin má Firipai 1:5 fin masá onano). Maifin ma varé ein kéká maen mai nararé davaráe ma saríiyá ein nanin Ridian má Firipaíke karavusi namuntá ma yafíkein banta vá be aná akhá bá ino. Maifin Ruku masá baren nafi sen iniyan mino. Pori veyan ma karavusifin bain nan ída inen mifo vei amusin má anunu vá inká Karaisini yoran ma moékentá doriyain má bei vaya ana vái ma vompompin tian amá ukhen mino. Firipaí nanin banta ano ve ma afova amikhá ein baya me ampiren tavi yaná eyakhafin nain nan mi ma vompon uvaren mino. Mai van mi véin tusu siantiyá uno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index