Search form

Revaresen 18

Babironí Baru Ma Eraven Ankamein Baya Ino

1Máan turáká oniyaruna vá ena enisori ano inaru fáké kákan ákona vá eriyákan béin au fáke khakhan mano ma vara fanu siáden mino. 2* Mai enisori ano avádóden oovararen temí, “Kákan baru ma Babironi varé ein inka eraven ankamen mino. Maifin namu aunan kayo vá pútaen aunka ukhein danasinta ma niyain tumpan kayo vái varuí uvíkan akhokho farí ukhein tafúna kayoi masisíi en mino. 3Mai fara vara seyo, varará nanin banta ano véin má ma famúkuí iyain avúavá anon óen non ma naren óen einí iyan mino. Inká bara ráke kin kayo vá dere anon mai nanin má pamúkuí iyákan ara ara yaná ma miyaní iyain kéká anon beni namu avúavákái kokhon danasinta máden ona van nanin bantaíen mino.”

4* Máa sirá inékun ena vaya ano inaru fáké oovararen temí, “Tenti vanasi ma vaona oe, veni ume avúavá manafin bariyare véi ma varan nain uman ayae varan nampo mai finté me ampire kharan ereno. 5* Mai fara vara seyo, veni ume kayo ano víken inarufá ódíkan Tiyarafenu ano mai nanini namu avúavá daídé uman ameno van inikhen mino. 6* Ei vanasi ma uman amiyaré ein avúavá kasá asotú ure anona véin uman ameno. Bei kápifin ma ákona non opé uren amiyaré ein nará anona ena kápi vasá uvaman kova ure ameno. 7* Béi kokhon ona vákan amusin iyáken kamaé bá uno siren ena nanin banta uman amiyaren mifo ovare me iniyáke vá anona véin uman ameno. Mai nanin mano vei inimpin beyan amo sen máa semi, ‘Téi kuinin mi váké kuinini karáká kumanté uno. Téi ída varé nanin baruna ída kanaí é tirunaná bariyá banté uno.’ 8* Máan ma siyá ein nan mi furin má arunan ná bá arafan má ano maná damú anan béin maman bararasí inten mino. Mai fara vara seyo, minó ákona ma vain Bafan Tiyarafenu anon beni avúavá daíden ira saman kaurinten mino.

9* “Máan intin ma vara ráke yafisin kayo ano ma mai nanin má pamúku avúavasí iyáken beni kama yanasintafin ma amusin iyá ein kéká ano véin ma ira saman kauriyain íkun ma oniyáken ben nan arunan uren ifí daantanten mino. 10Mai nanin ma ira khen kaurintin ma aí dosen berai sin nain nan mai ma véi má amusin iyá ein kéká ano akhokho van nentá e mantakhen máa sen bá danten mino: ‘Sirun noe, kákan baru ma varé ein Babironi inká namu uron en mino. Tiyarafenu ano veni avúavá daíden mana áaurá anan uman amen mino.’

11* “Ma varará ma váken ona miyaní uriyan saríi iyaré ein kayo ano vetin nina yanasinta ma miyaní in kéká ída vantin pasen mai nanin nan arunan uren ifí daantanten mino. 12* Mai kékái ona maen kori vá siriva vá kama onámaná kayo ma kanen kanen iyain má kama ankaroro kayo vá efanten davaráe kayo vá ino. Inká nararé davaráe kayo vá sirikha yavaráe vá kama auna iyain daa kayo vá ara ara yanasinta ma erofanti aveantumpó ma uvantein kayo vá ino. Inká kákan miyan tákena yaafó ma uvantein danasinta kayo vá bronsi vá aeni vá mampori vái mai nanin mano miyaní iyaren mino. 13Miyaní in ona kayo ma mai kéká ano ma kain baré ein maen sinamoni vá bin má irafin kaúdan ma íkun uaren kama aunka in pauran má ino. Inká ara ara masamen ma kama aunka iyain má aufá peran uveri ma kama ukhein má uvaini vá orifi anu vá kama faravá bá uviti vá ino. Inká burumakaó bá sipisipi vá osin má osin mano ma yarifiyain kari vá inká miyan ída van doran banta kayo vá banasi vá deren mai nanin mano miyaní uren sarí iyaren mino.

14“Mai ona ma miyaní uren sarí iyaré ein kéká ano máa sinten mino, ‘Ase yunan kayo ma naráke ma ena vá nano van iyaré eona mai inka o afeyoren mino. Inká kákan miyan táke yanasinta ma maman kaúdáke amufí nafí iyaré eona inka sipá orein ída kanaíe mai yanasinta ovaráne varan nono.’

15* “Ona ma varen mai nanimpin me sarí uren moní bariyaré ein kayo ano nentá e mantakhen mai nanin mano ma uman bariyan berai siyain nan akhokho van uren ifí daan tiyan máa sinten mino. 16* ‘Kákan baru Babironi oe, sirunke ono. Éi maen anasi ano ma kama ukhein auí daná uren ma kori vá ara ara onámaná kayo vá ano ma kanen kanen iyain má kama ankaroro kayo vá ma mai yaró uran ma afi sikhan bainíi ukhare ono. 17* Máan turákáen nan mana áaurái mai yanasinta ano mo namuen mino.’

“Máan tiyantin maen sipi afóeyan má sipii kapteni kayo vá maifin ma ona varen nóken sarí iyaré ein kéká bá inká sipi kayofin ma yoriyain kéká bá ano nentá e mantanten mino. 18* E mantaven onantin ma mai varu ira khen kauriyan ma íkun édavintin maen ifí diyan máa sinten mino. ‘Ma varará ena kákan baru máan tukhein baren nafino. Ída ino.’ 19Mai kéká ano kayó pákaan ánompin kaúden kákan arunaná máden ifí diyáken máa sinten mino. ‘Kákan baru Babironi oe, sirun ke ono. Mai nanin nina yanasinta ano ma kákan sipi afóeyan aya íkan ona vain kékasí iyaré ein mai manádái o afeyoren mino.’

20* “‘Inaru oe, véi ma furein nará amusin ono. Mumunan nanin banta vá baya varen orin banta kéká bá sakhanampa vanta kayo vá ano amusin ná ono. Tiretí ankan ma uman amiyaré ein anonafái Tiyarafenu ano veni avúavá daíden uman amen mino.’”

21* Máa sirákan mana ákona enisori ano kákan onámaná ma uviti yasamiyain an dakhein mamaren un nompin karúdan araviyákan oovararen temí, “Ma onámaná ma karúdékun aravein an den mi Tiyarafenu ano kákan baru Babironi maman karúdantin tipá o afeyoranten mino. 22* Mai ma kita fi okhakhan nafi ufen nafi ma asiren í diyaré ein kayo avaya ída enádá inin nono. Ara ara yoran bákan ma mai yorantá afova mantein mano ma yoriyaré ein kayo ano ída vantin inká uviti yasamiyan ma avaya siyaré ein má dere ída inin nono. 23* Oon mano éin ída evaránen kakhaantanten mino. Anasi ma iman amin banta vá mai nanin má ano ma amusin iyaré ein baya ída uron mi enádá éin pintena ininten mino. Eni ona ma miyaní iyaré ein mai kákan banta kékái váken kampun avúavá póké banasi yo iyanen tavi aípá oriyaré intin pasen mai avúavá afoká inten mino. 24* Béi anon Tiyarafenui kantasí ukhein nanin banta vá sakhanampa vanta kéká bá inká minó akhempá ma vain nanin banta vá aruan puriyaré in mi oman páman en mino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index