Search form

Revaresen 22

Aunan Ma Amiyain Noni Vaya Ino

1* Máan tiyákan mai enisori ano Tiyarafenu vá Sipisipi Arará bái kin kará pinté ma avusese ukhen aunan amiyain non mano ma kamu an dakhen oriyain aníen mino. 2* Mai non mano varu aúbaná ma kákan aa vaimpin eraviyákan tefátefá akhentá maen mana aunan amin daa ampanten mai ano sirantan kan orun kádan (12) dádái mana oranafin aran iré iyan mino. Mana mana viyontái aran iriyan mai yaa ana fókéi ayofan danasí uren barará nanin banta ayofé iyan mino.

3Aufon ma in avúavá mai varufin ída vanten mino. Mai fara va ino. Tiyarafenu vá Sipisipi Arará bái kin kará mai varufin bantin pasen beni yoran nanin banta ano véintá anan monó tinten mino. 4* Máan tiyáken mai kéká ano ven auná oniyantin maen be aví mai nanin banta ayafentá uvaranten mino. 5* Máan turantin mai varufin ída yunin bantin oon má áau vá ano ída kakhaantanten mino. Mai fara va ino. Bafan Tiyarafenu ano kakhaan tiyantin mai nanin banta ano kiní ukhen ayun para van oriyan banten mino.

6* Máa siren mai enisori ano sisimemí, “Ma vaya funtákein mi váká banasi ano iniren pura ino sino van muno. Ínaimpá dákó inain danasinta van ma Bafan Tiyarafenu ano vei sakhanampa vanta kayo siamíká ein bayan bei enisori siantan éin morun tiamiyan mino.”

Yisasi Ma Erin Nain Baya Ino

7* “Afovasá ono. Ainé téi erenté uno. Ma vompompin ma uvantein sakhanampa vaya ma iniren bákuriyá ein kékasá amusin ino.”

8* Téi Yoni anon mai yanasinta oniyáké mai vaya iné uno. Mai vaya iniré maé mai enisori arantampin o mátimé béintá monó teno van é uno. 9Máan tékun mifo véi semí, “Ída vá máan tono. Téi maé éin má sakhanampa vanta kayo ma afá aváeyan bain má inká ma vompon pinte vaya oo yaiyen ma mai vaya vákuriyain kéká bái mana yoran bantan bá umpo Tiyarafenun aví ana vá daní iyáke ventá ana vá monó teno.”+

10Máa siren tisimemí, “Ma sakhanampa vaya ma vompompin uvareona mai ída vá damuan ákona ono. Mai fara vara seyo, yamú inka ádesí ukhen mino. 11* Máan tukhein nará namu avúavá ma inain áesin na mai avúavá baren oriyan bano. Pain avúavá ma inain áesin ná mai avúavá baren oriyan bano. Inká puntákein avúavá ma varan nain áesin ná mai avúavá baren oriyan bano. Inka kantasí ukhen ban avúavá ma varan nain áesin ná kantasí ukhen ban oriyan bano.”

12* “Afovasá ono. Téi ainéi erenté uno. Téi ma erenuna mai miyan mái mamare erivé maé mai ma varará nanin banta ano ma variyá inain avúavákái siyá miyan amídú onté uno. 13* Téi maé Arfa vá Omekha vá báké Araíin má Kípan má uno.

14* “Bei auí daná ma sesé uren bain kayo vá amusin ino. Mai kéka san mi kana ino sintin mi aunan baran daa aran niyáken kákan barui ona finté ódinten mino. 15Mai varu akhempá mai iyan kayo an den ma uvátakhan iyá ein kéká bá pamúku nanin banta vá banta aruan purin kéká bá ayampó ma uvaran danáká ma monosí iyá ein kéká bá inká kampun baya ma e sian more mere iyá ein kayo vái vanten mino.

16* “Téi Yisasi anon ma vaya siamino van tesi enisori siantékun mi mumunan nanin banta vaípá oren mino. Téi maé Devitini Ampamin Anan+ bákéi séi anon beni kin kará baranté uno. Inká téi mae Ákurá Ma Fanu Siyain Ofu uno.”

17* Kantá Aunan má Tiyarafenui vanasi+ vá ano siyáken, “Ereno.” Máa siyantin ma vaya ma inin nain mano vá ereno sino. Máa siyantin ma non nan ai nain mano vá eriven nano. Non ma nano van in nain áesin eriven ná aunan bain non ma Tiyarafenu ano fara amusin amiyain ná nano. 18* Ma vompon dókifin ma sakhanampa vaya vain ma inin nain kéká amaninái ma ákona vayafó amaan té uno. Mana vanta ano ma ena vaya maman ma ma vompontá asotú intin maen ma vompompin ma Tiyarafenui aran nana san ma sikhein Tiyarafenu ano maman mai vanta amaniná kainten mino. 19Inká mana vanta ano ma ma vompon pintena mana vaya yo varantin maen aunan amin daa aran ma véin iyáantan bain Tiyarafenu ano yo mádantin maen mai ma kantasí ukhein baru van ma ma vompon dóki ano sikheimpin ída ódinten mino.

20* Ma vaya kayo ma sian dákó ein banta ano máa semí, “Eyo, séi ainé erenté uno.”

Pura ino. Bafan Yisasi ereno.

21Bafan Yisas Karaisini sarisari ano vá Tiyarafenui vanasi vá bano.+

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index