Search form

Revaresen 4:9-10

9-10 Tafúnaren daná kayo ano mai ma kin karáká kumanten ma ayun para van oriyan bain manon amusin uanten ben aví daní iyaren mino. Máan tiyan maen tuenti-fo (24) ánon enisori kayo ano varará erafúben matimen mai ma ayun para van oriyan bain manon monosí uantiyan inká betíi korifó uvantein kamamó do yavanúan kin kará arantampin kaiyáken máa siyan mino.

11“Bafan noe, éi maen tetisi Tiyarafenun báke mae

eya anan dan uró banan minó ano éin manan amusin uanten éin aví ana vá daní iyáken eni ákona aránaó ana vá bano.

Mai fara vara seyo, éi anon minó danasinta uvariyáke

inká ei anunurái mai yanasinta sen nan dákó ukhen taréa mai yanasinta van mino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index