Search form

Revaresen int

Aúpá Baré ein Baya Ma Sian Dákó Ukhein Bompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Yonin ma Patmosi Musóká do siantan karan o váken mi uvaren mino.

Uvarein orana ino.

AD sikisti-eiti (68) ráké seventi (70) ráké mai aúban mino. Romúke kin Nero ma vanasi aruan puriyá ein pimpái uvanten mifo AD seventi (70) fin Yerusaremí baru ídá ira saman kaúkan nafi áa AD nainti (90) ráké nainti-faipi (95) rá ma Kini Domisiani ano ma vanasi uman amen aruan puriyáin ma veni kin doran mo khípein orana kayo fin mino. (AD eiti (80) ráké nainti-sikisi (96) ráké mai aúban mino.)

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Esiá barafin áau orun perapá Eisiní un nompin bain musó Patmosí ino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Mai ma yan manápá ifo afápá kan un kádan monó namun kayo ma Esiá barafin bákan aví tikhein kayo vá inká minó akhempá ma Yisasintá monó ten oriyan ban nain nanin banta vá ino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Enará ukhein danasinta van ma sakhanampaí uádan aúpá baré ein ma sian amá ukhein bompon ma Yisasi ano Yonin amein nan mino. Esé Araíin Bompompin (Esé Araíin Bompon 1-11) ma vain banasi ano ma umeí uren Tiyarafenun me ampiren orein bayan tian amá ukhen mino. Ma vompon mano mai ma umeí uren Tiyarafenun me ampiren nentá orikharen ma aú baéden ará manafiní in doran ma Yisas Karaisi ano maman dákó ukhein mi sian amá ukhen mino.

Aúpáke Yanasinta ma Maman Dákó Ukhein Mai:

Esiá barafin ma vain monó namun kayofin Romu kamanin mano uman amiyan ma inká baru finté uman amiyan ma iyain nan mi amaan baya sikhen mino (1:1–3:22). Inká Tiyarafenui Sipi sipi Arará ano ma savore sópe an dakhein mai:

1. Tiyarafenu ano ma ma vara yaimin nain (4:1–19:10)

2. Namu avúavá ma maman bararasí inain (19:11–20:15)

3. Auyen bara vá inaru vá ma erin nain mai auyen Yerusaremí ino (21:1–22:5).

Mo khípan baya maen Karaisi ma vanasifin tiádan bain mino (22:6-21).

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index