Search form

Romu 1:17

17 Tiyarafenu ano mai kama vaya rákéi vei avúavá aní uren mi setin nan puntákein nanin banta e sen taré iyan mino. Tetí ankan pura sé mumunan iyákun ná tetin nará puntákein nanin banta e sino. Mumunan aa sáké anan Tiyarafenu avorá puntákein nanin bantaí inono. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino. “Mumunan ma inain nanin banta van mi Tiyarafenu ano funtákein nanin banta e sen ararantin ída furin ayun para van aunan baranten mino.” Aba 2:4

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index