Search form

Romu 10:19

19Orera ukhen mifo mai fura sen ná Isareri nanin banta ano minó bayai ana afova suren ukhen nafino. Eyo mai fura sen betí ankan afova suren ukhen mino. Para vara seyo, Mosesini yamú dere Tiyarafenu ano máa sikharen mino.

“Ena vara fákena ída aví bain nanin banta séi avábá uantanuna van tiretin ará uman daantan nono.

Inká ena anan nanin banta ma ída afova vain kayo ma avábá uantanuna van tiretí ankan betin aranan uantan nono.” Diu 32:21

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index