Search form

Romu 16

Pori Ma Amusin Baya Vei Arona Kayo Van Tein Baya Ino

1Teti mumunan tiyofi Fibi maen Sinkriá barurá minó dorarí iyain bákan tiretin onano van orinten mino. 2Orinti mae mai ma Bafani yoran banta kama e aya iyaonaí e véin aya ono van muno. Manáa yoran aya ono van ma sinti véin ná aya ono. Mai fara vara seyo, kokhon nanin banta aya uaren ten má deren tiya ukhen mino.

3* Prisira nú Ákuira nú ten má tiyaen Yisas Karaisini yoraríin ábasu ifo vá amusin uantano. 4Míkan nan mano séin naro siren purin aví dóká ída seya ana vékan tusu siantiyá umpo ena anan pinte monó nanin banta ano yeren tusu siantiyan mino.

5Mai ma vékan amápin átaru iyain monó kékasá tenti simusin baya siameno.

Tiamiyáke mai ma Esiá bara finté esé araíen ará baéden Yisas Karaisin ánain ma yakhafein banta mai sesi kama sirona Epenetusi ifo vá tenti simusin baya vá dere véin ná tiameno.

6Mai ma siretin aya ono van ákona yorarí iyain nanin Marian dere vá tenti simusin baya siameno.

7Inká Antronikusin nú Yuniasin nú mai senti ádéken nan báken ten má karavusí ukharen mifo senti simusin baya vá míkan dere siameno. Téi ma ída Karaisini yoran bantaí ukhékun maen békan manon pefá ayáká dókein bantá kan bákan ena aposeri kéká ano vékan nan peyan doran bantan báken Karaisini kama yorarí ukharen ne siyaren mino.

8Bafan avíká ma séi sinunu iyaruna vanta Ampriatusin ná tenti simusin baya siameno.

9Tetisi mana yoran banta ma Karaisini yorarí iyain Urubanusi má inká tesi kama sirona Stakisi nusá tenti simusin baya siameno.

10Mai ma ara ara uman eriyan Karaisin avíká mantaan ákona ukharé ein banta Aperesin má inká Aristoburusini mápin ma vain mumunan kéká dere vasá tenti simusin baya siameno.

11Tenti ádékena vanta Erodionin má inká Narsisusin amápin ma vain mumunan kéká basá tenti simusin baya siameno.

12Mai ma Bafani ákona yorarí in nanin kan Tri finan nú Tirfosa nú bá

inká ena sen tirona nanin ma Bafani ákona yorarí iyá ma sinunu ukheruna Pesisi masá tenti simusin baya siameno.

13* Inká mai ma Bafan mano aní ukhá ein banta Rufusin má be anóe masá tenti simusin baya siameno. Rufusin anóe anon te sinóen an dakharen mino.

14Asinkritusin má Frekonin má Ermesin má Patrobasin má Ermasin má inká betin má ma vain mumunan kéká basá tenti simusin baya siameno.

15Firorokusin má Yuriasin má inká Nereusin má be ayofi má inká Orimpasi má betin má ma vain mumunan kéká basá tenti simusin baya siameno.

16* Tiyarafenurá ma monó tiyain nanin banta ano ma avábá iyain avúavá kasá ben avábá in maran ná ono.+

Minó Karaisini vanasi ma vain mano siretimpin betíi amusin baya yan oren mino.

Monó Tin Kéká Aúban Ma Yaimen Noin Kékasan Ma Feran Baya Ino

17* Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, ma ákona vayan tiamenté uno. Mai ma nóken eraran aúban daimin baya ma sen noin kéka sará dafiseno. Beti ma sin nain baya ano mai ma fefá afová ukheona vaya vá ída manaí ukhantin mi savifái aviren orinten mifo ída vá betin ádé orono. 18* Mai fara vara seyo, mai kéká ano setisi Bafan Karaisini avúavá ánain ída yakhafiyan mifo vetíi ineinerái yakhafiyan mino. Betíi kampun baya kayo fóké banasi ase amiádaren betíi kama mumunan máden asuse iyan mino. 19* Máan tiyan mifo sireti ma Bafani vaya ánain dakhafiyaona mai minó nanin banta ano afová ukhen mino. Mai van mi séi simusin iyá umpo siretí ankan puntákein avúavá óde afová ure vá betin má namu avúavá barana vá teno.

20* Máan ma iyasin maen ída ayáká báken mi ará kusin ma amiyain Bafan mano siretin arantan aránaópá Ban Anon kaúden dasaminten mino.

Tetisi Bafan Yisas Karaisini sarisari ano siretin masá bano.

21* Tesi mana yoran banta Timotin má inká tenti ádékena kéká ma Rusiusin má Yesonin má Sosipaterin má ano amusin baya yan tireti vaonafá oren mino.

22Téi Porini vaya ma uvariyaruna vanta Tertiusi anon Bafan avíká tesi simusin baya yékun tireti vaonafá oren mino.

23-24* Monó nanin banta vá ma Kaiusin amápin ma átaru iyákun ma setintá kamaen dafisiyá ein mai véin má deren amusin baya sireti vaonafá dan oren mino.

Mai ma kákan barufin kamanini moníká ma yafisiyain banta Erastusin má inká mumunan tifá tiváe Kuartusin má dere anon amusin baya yan tireti vaonafá oren mino.+ 25* Yisas Karaisi ano ma siretin ena anan nanin banta ayain nan ma fefá bompon dókifin tiádan aúpá baré ein mai saréa Tiyarafenu ano siretin aya inti mantaan ákona in nono. 26Mai ma fefá sakhanampa vanta kayo ano siádan baré einíen mi fara van oriyan ban Tiyarafenu ano ma ákonaen tiádan baré ein mi minó barará nanin bantafin inka sian amá é tiferuna mai kasaen Karaisintá mumunan uren ben ánain dakhafinten mino. 27Yisas Karaisini kama avúava sará mai ma afova víkakhein Tiyarafenun aví ena ena yaní ó tifano. Mai fura ino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index