Search form

Romu 16:23-24

23-24 Monó nanin banta vá ma Kaiusin amápin ma átaru iyákun ma setintá kamaen dafisiyá ein mai véin má deren amusin baya sireti vaonafá dan oren mino.

Mai ma kákan barufin kamanini moníká ma yafisiyain banta Erastusin má inká mumunan tifá tiváe Kuartusin má dere anon amusin baya yan tireti vaonafá oren mino. 25 Yisas Karaisi ano ma siretin ena anan nanin banta ayain nan ma fefá bompon dókifin tiádan aúpá baré ein mai saréa Tiyarafenu ano siretin aya inti mantaan ákona in nono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index