Search form

Romu int

Romui Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pori ino.

Uvarein orana ino.

AD fifti-seveni (57) fin nafi áa fifti-eiti (58) fin nafin uvanten mino. Mai maen Pori ma kanú manaú dádasí en ma monó doraríen eúkiyaren ma mo kípiyan mi ma vompon uvanten mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Koriní barurá ino. Mai maen kanú manaú biyontá ma Kiriki varafin ma Pori nóein pimpá ino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Yisasintá monó tiyáken ma mumunan in avúavá ano Romú barafin pefá o vákan mai kayo esé araíen o onano van Pori inikhen mai van mi mai kéká uvaman amikhen mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Mai vompon mano setisi ume avúavá ma ena ena vain mi sian aní ukhen mino. Tiyarafenu ano vanasi aya urantin ume ída vain kéká ino sino van mi anunu iyáken be Anin ma e fúaren e mantakheini narefó umei karavusi fintena miyaní uren mi Kantá Aunani ákonafó banasi maman kantasí ukhen mino. Monó dorarí in má inká ma varará ma aronaí in avúavá bá deren kákaní ukhan mai van mi sikhen mino.

Mai vompompin ma kákan ineine ma sian amá ukhein baya ino.

Mumunantá ma miyaní uren aviran baya: Yisasintá ma mumunan é tiferuna anon umei karavusi fintena setin miyaní uren mi fura sen ume vá aau vá ída van nanin banta e sen aní ukhen mino. Karaisi ma furen bei nare vanaein manon tetin tesé uran mi Tiyarafenu ano setin nan puntákein nanin banta e sen tariyain Tiyarafenu ano ma vanasii avúavá daimin nain damú tetin tiya inten mino (Romu 5:9 fin ná onano).

Tesé uran ma avusese ukhein baya: Mana yaná ano ída o yampakhan pura sen avusese uaren maman kantasí ukhen ne sen mai vompon mano sian amá ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index