Search form

Matyu 10:3

3ikid ni Felipe,

ikid ni Bartolome,

ikid ni Tomas

ikid ni Matyu nga nagsingir ta bwis ta idi,

a takdayen Santiago nga anak ni Alfeyo,

ikid ni Tadyo,

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index