Search form

Matyu 10:35

35Te ya awan mangurug a ikatupag na sangaw ya kahulun na en mangurug, te ikatupag na takday ya dama na en, a ikatupag na takday para ya hina na, a ya takday para a ikatupag na sangaw ya katahungan na en.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index