Search form

Matyu 10:5

(Mk 6:7-13; Lk 9:1-6)

5A ya uhohug ni Hesus ta mafulu duwa kidin a

“Awemuy sangaw ange ta agyan na Hentil kiden ikid na Samariyano kiden,

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index