Search form

Matyu 10:7

7A maski am had ya pagdulotān muy a ipadangag muy ya pangikerutan na Namaratu tekid.

‘Ayanin ya araw na pangikerutan na Namaratu tekamuy,’ kummuy sangaw tekid.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index