Search form

Matyu 12:2

2Ammi gafu ta naita na kid na Pariseyu kiden a nepehuya da kid hapa te Hesus.

“Itam ya ituldum kidina, anu awem kid ihuya, te magtarabaku kid haman ta araw na agimmang,” kunda tentu.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index