Search form

Matyu 12:46

Ya Pangikwenta Ni Hesus Ta Hina Na Ikid Na Kabagis Na

(Mk 8:31-35; Lk 8:19-21)

46A tentu para la naguhohug ta tolay kiden a dumatang hapa ya hina na en ikid na kabagis na kiden, te ikayat da magbida tentu. A magindag kid ta bagaw na bali en, te itta ya umange nangbar tentu.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index