Search form

Matyu 12:49

49A nesaned na netuldu ya kahulun na kiden ta umag na bali.

“Ye yan kid hapa ig hinak ikid na kabagis ku,

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index