Search form

Matyu 13:1

Ya Keangarigan Na Magpurwak

(Mk 4:1-20; Lk 8:4-15)

1A sangaw ta medyo furab a imuhet i Hesus ta bali en, a umange ta pingit na alugen kapye na nagtuttud petta mangituldu ta tolay kiden.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index