Search form

Matyu 13:10

Ya Gafu Na Pangituldu Ni Hesus Ta Keangarigan

(Mk 4:10-12; Lk 8:9-10)

10A tentu nabalin nagbida a umabikan hapa ya ituldu na kiden tentu, a pinohutan da ya gafu na pagbida na ta keangarigan ta tolay kiden. A ya tabbag na tekid a

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index