Search form

Matyu 13:24

Ya Keangarigan Na Ammay Ikid Na Gahut

(Mk 4:26-29)

24A ya takday para na keangarigan nga binida na tekid a intu yan:

“Ya gagangay na pangikerutan na Namaratu a meangarig hapa ta uma nga namulan ta mappya na ammay.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index