Search form

Matyu 13:31

Ya Kadwan Para Na Keangarigan

(Mk 4:30-32; Lk 13:18,19)

31A ya takday ha na keangarigan nga binida ni Hesus a intu yan:

“A ya keangarigan na tolay kiden nga iturayan na Namaratu a kuman kid na kaassangan na hukal nga nemula ta lutak,

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index