Search form

Matyu 13:53

Ya Pagpaka-lat Da Ta Ituldu Ni Hesus

(Mk 6:1-6; Lk 4:16-30)

53A tentu en nabalin nangituldu ta keangarigan kiden a nagtugut ha, te ange ta lugar na en hapa la.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index