Search form

Matyu 14

Ya Pasi Ni Hwan En Nga Nangzigut Ta Tolay

(Mk 6:14-29; Lk 9:7-9)

1A gafu ta ngamin kiden tinarabaku ni Hesus a simaned hapa ya damag na addet ta addu na lugar. A ta nepakadamag ni Gubernador Herud ta ngamin tinarabaku na a pahig na ta intu hala i Hwanen nga pinapasi na ta idi otturu natolay hala.

2“Intu malat i Hwanen nga nangzigut ta tolay kiden, a yen ta itta ya pakapangwa na, te natolay hala ta pasi na en,” kunna kan ta magyan kiden tentu.

3-5A ya gafu na nepangpapasi ni Heruden te Hwan ta idi a nangadallaw i Heruden, te inatawa na ya ipag na en nga atawa na kabagis na en Felipe. A yen ta natotoli hapa i Hwan te Heruden petta ihuya na ya tinarabaku na en.

“Nakaliwat kan ta Namaratu te ginubatam haman ya atawa na kabagis men,” kunna te Herud.

A gafu ta pangihuya ni Hwan tentu a ikayat ni Herud ta papasin na mina, ammi nagtalaw hapa ta tolay kiden, te nekwenta da i Hwan ta mappya na tolay nga dinob na Namaratu. Ammi te Herodias hapa, (intu hala ya ipag ni Herud nga inatawa na,) a pake nekatupag na hapa i Hwan gafu ta pangihuya na tekid, a yen ta nepagafut ni Herud nepabalud petta matappag hapa ya atawa na en Herodias.

6A ta nekabalud para la ni Hwan a magayayat ig Herud ta araw na nekeanak na en ta idi, a umange hapa ya anak ni Herodias nga balatang, a nangayaw hapa ta atubang na sangaili kiden. 7A gafu ta pake natalakan i Herud ta pangayaw na balatangen a

“Pagasingan ta Dyos, Aboy, am awek iatad teko ya kompormi na adangam teyak,” kunna tentu.

8A gafu ta pangsanat na hina na en tentu a

“Iatad mu mantu teyak ya ulu ni Hwan, te pedatang mu sin nga melātuk,” kunna.

9-10A nadamdam hapa i Herud ta inadang na en, ammi gafu ta nekari na en tentu ikid na amat na hapa ta sangaili na kiden a dinob na ya ange mangputul te Hwan ta pagbaludanen, a nebilin na ta meatad ya ulu na ta balatangen. 11A magananwan la a itta ya nangidatang ta ulu na en nga nelātuk da, a negawat da ta balatangen, otturu negawat na hapa te hina na en. 12A ya ituldu kiden ni Hwan a enda hapa inalap ya bari na, a netanam da kapye da nedanug te Hesus.

Ya Pagtugut Ni Hesus Ikid Na Pagpakan Na Ta Limaribu

(Mk 6:30-44; Lk 9:10-17; Jn 6:1-13)

13A ta nepakadangag ni Hesus ta pasi ni Hwan a naglugan kid ha na ituldu na kiden ta barangay da en petta umadayu kid ta lugar ni Herud, a umange kid ta awan ta totolay ta dammang na alugen. Ammi kadulayan na te nadamag na kadwan kiden tolay ya eyan da a inakkawan da kid, te inange da ya pingit na alugen. 14A ta datang nig Hesus ta datangan da en a itta hala ten ya tolay kiden nga nagapag tentu. A ta nepakaita na ta kaddu da a timalin hapa ya allak na tekid, a pinagmappya na hapa ya nagtatākit tekid.

15A tentu en marimat a nagburung na ya ituldu na kiden gafu ta tolay kiden, a enda nebar te Hesus.

“Mappya, Afu, ta patugutam ya tolay kidin, petta e kid gumatang ta pamuhab da ta babali kidewan, te furab na a awan haman ta pangalapan ta isin,” kunda.

16“Maski aweda mina magtugut, te ikamuy mina ya mangatad ta kanan da,” kunna hapa tekid.

17“A on ay, ammi intu la itta sin ya lima na pan ikid na dwahukal na dalag,” kunda hapa.

18“A alapan muy kid mantu sin,” kunna ha,

19otturu pinagtuttud na ya tolay kiden ta kakaddatanen. A tentu en nanggawat ta lima kiden pan ikid na duwa kiden ikan a tumangad hapa ta langit petta pakimallak na ya kanan da.

A sangaw ginadgadwa na ya pan kiden ikid na ikan kiden, kapye na kid negawat ta ituldu na kiden petta ikid ya mangisaned ta tolay kiden. 20A sa nagkakan kid abat ta nabattug kid. A tekid na nabalin nagkakan a pinannu da ya mafulu duwa na la-ba ta huna na tolay kiden. 21A ya kaddu na nagkakan kiden a limaribu kid na lālāki fwera ta bābāy ikid na ānāk.

Ya Pagpapa-yat Ni Hesus Ta Danum

(Mk 6:45-52; Jn 6:15-21)

22A sangaw pinaglugan ni Hesus ya ituldu na kiden ta barangay da en, petta mapolu kid ta dammang, te mapozan la bit petta patugutan na hapa ya tolay kiden. 23A tentun nakapatugut tekid a gimon hapa tatakday ta bagetay, te ange makimallak. A nagyan la ten tatakday nakimallak abat ta hiklam. 24Ammi ya ituldu na kiden a nakatangngan kid na ta alugen, a sisikbatan na kid na palung, te atubangan na kid hapa na paddad. 25A tentu en nagkarawan a umange i Hesus tekid nga nagpapa-yat ta danumen. 26A ta pakaita da tentu nga magpapa-yat ta danum a nagtalaw kid na, te pahig da ta datay, a kumahkahaw kid na. 27Ammi alistu hapa i Hesus nagayag tekid,

“Awemuy la magtalaw te iyakin yan,” kunna.

28“A am kakurugan ta iko, Afu, a ayagan nak hapa sina, te magpa-yatak hapa ta danum,” kunna hapa ni Pedru.

29“On, e ka mantu sin,” kunna ha ni Hesus tentu.

A dumagut mantu i Pedru ta barangayen, a nagpapa-yat hapa ta danum kumin te Hesus. 30Ammi gafu ta nagliplipay hapa ta kasikan na paddad a kima-ma la nagtalaw a namegafu lumammad, a nagayag na, “Ikerutan nak O, Afu,” kunna. 31A alistu tina-mak ni Hesus ta kamat na en.

“Kuga assang la ya pangikatalak mu. Anu haman ta pinagduwaduwam ya nonot mu,” kunna hapa tentu.

32A tentu nangitoli ta barangayen a nagimmang hapa ya paddad. 33A ya kadwan kiden hapa ta barangayen a pake dinayawan da i Hesus.

“Kakurugan kad, Afu, ta iko ya Anak na Namaratu ewan,” kunda.

34A ta nepakadakit dan a itta kid na ta lugar na Genesaret, 35a nalasin na kid hapa na tolay kiden, a nagbabilag kid ta babali kiden, te enda inalap ya ngamin kiden nagtatākit, a nedatang da kid te Hesus. 36A nakimemallak kid ta si-gedan da la ya kayadan na barawasi na en, a nagmappya hapa ya ngamin kiden nakasi-ged tentu.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index