Search form

Matyu 14:9-10

9-10A nadamdam hapa i Herud ta inadang na en, ammi gafu ta nekari na en tentu ikid na amat na hapa ta sangaili na kiden a dinob na ya ange mangputul te Hwan ta pagbaludanen, a nebilin na ta meatad ya ulu na ta balatangen. 11A magananwan la a itta ya nangidatang ta ulu na en nga nelātuk da, a negawat da ta balatangen, otturu negawat na hapa te hina na en.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index