Search form

Matyu 15

Ya Pagzigmanan Na Tolay

(Mk 7:1-23)

1A ta takday ha na araw a umange te Hesus ya kadwan kiden Pariseyu nga taga Herusalem, ammi ikid hala ya mangituldu ta relisyon na Hudyo kiden, a imbestigaran da i Hesus gafu ta ituldu na kiden. A ya nebar da tentu a

2“Anu awena haman dumagdag na ituldum kiden ta netuldu na dadagkal tam kiden, te am kada mangan kid a aweda bit magbaggaw ta kamat da?” kunda tentu.

3“A itta hapa ya pohutan ku tekamuy,” kunna, “te anu kawagan na ta soysoyan muy ya lintig na Namaratu petta itali muy ya ituldu muy? 4Te ya nebar na Namaratu tekitam a

‘Nonotan muy ig dama muy ikid na hina muy,’ kunna. ‘A mappya ta mapapasi hapa ya maguhohug ta dulay tekid,’ kunna ha.

5Ammi tekamuy a ugtulān muy haman ya uhohug na en, te ya ituldu muy ta tolay kiden a

‘Dana mangatad kam bit ta simbaan na Namaratu, a am awan na sangaw ta iuffun muy ta dadagkal muy a ibar muy tekid ta dana neatad muy na ta Namaratu,’ kummuy haman.

6A gafu ta kumanen a awemuy ipalubus ta kurugan da ya nebar na Namaratu gafu ta dadagkal da kiden. A liblibangan muy mantu ya uhohug na Namaratu petta idulot da ya ituldu muy. 7Ammi kuga magimmamappya kam, a kustu hapa ya nepeuhohug na Namaratu ta aglavunen Isayas gafu tekamuy, te

8‘Dayawan nak na tolay kidin ta simuk da, ammi adayu garay ya nonot da teyak.

9Awan mantu ta kapkappyan na pangdayaw da teyak, te igitta da haman ya ituldu da ta itulduk,’ kunna.”

10A ta nepaguhohug ni Hesus ta isin a pake pinaabikan na hapa ya kadwan kiden tolay tentu petta madangag da hapa ya ibar na.

“Pake dangagan muy ya uhohug ku tekamuy petta maawatan muy: 11Bakkan ta intu ikazigman na Namaratu ya awan magbaggaw kapye na mangan, baka ikazigman na hud ya itun muy ta simuk muy awa intu hud la ikazigman na ya dulay nga nagafu ta simuk muy,” kunna tekid.

12A ta magananwan la a itta hapa ya ibar na ituldu na kiden tentu.

“Awem de amu, Afu, ta pake ikatupag na ka na Pariseyu kiden gafu ta inuhohug mu tekid?” kunda.

13-14“Bay-an muy la yana kid, te ya awan kiden nemula ni Damakewan a mappya ta mahantud kid, te daram kid haman. A am daram ya mangituldu ta kagitta na en daram a azo meavut kid duwa,” kunna tekid.

15A ya uhohug hapa ni Pedru a

“Mappya, Afu, ta pake ipasikkal mu ya ikayat mu uhohugan ta ikazigman na Namaratu, te awemi maawatan,” kunna.

16“Anu awemuy hapa metug ya inuhohug ken? 17A awemuy hud manonot ta maski am itta ya duping nga mehulun ta kanan na tolay a ange hala ta sirat na kapye na sangaw mewarad. 18Ammi ya imuhet ta simuk na tolay a magafu hala ta nonot na, a yen ya mangatad ta pagzigmanan na. 19Te ya magafu ta nonot na tolay a dulay na nonot, ikid na pangpapasi na ta ikattolay na kiden, ikid na pangadallaw na, ikid na pagtakaw na, ikid na pagladdud na, ikid na pamadpadulay na. 20Yen kid ya mangatad ta pagzigmanan na tolay, ammi ta awemen pagbaggaw a awan bale,” kunna.

Ya Gagangay Na Masikan Mangikatalak

(Mk 7:24-30)

21A ta nekabalin na kumanen a nagtatugut ha ig Hesus ta nagyanan da en, te ange kid ta tagad ta lugar na Tiro ikid na Sidon. 22A tekid para la nagyan ten a umange hapa ya takday babbay nga Hentil taga Kanaan, a binaran na i Hesus,

“Anak ni Dabid,” kunna, “Ikallak nak O, Afu, te pake mazigatan ya anak ken nga babbay gafu ta anitu na,” kunna.

23Ammi awena pulus nagsitang ni Hesusen. A gafu ta pakolangan na la na babbayen a mahulat na ya ituldu na kiden.

“Pagustum mina, Afu, petta magtugut, te kuga masitang ya babbayin nga dumagdag tekitam,” kunda.

24Ammi ya tabbag hapa ni Hesus tekid a

“Awek haman nedob ta isina kid na tolay, te yen la ya umeyan ku sin petta makaapagak ta Istralita kiden nga netawag ta Dyos da,” kunna.

25Ammi umabikan hapa ya babbayen, a namalentud ta atubang ni Hesus, a

“Uffunan nak kad, Afu,” kunna.

26“On ay, ammi dulay am meatad ta atu ya kanan na anak kidin,” kunna hapa ni Hesus tentu.

27“Kakurugan, Afu, ya uhohug mina, ammi awena hud mangan na atu kiden ta hugta na dafu na en nga nahunnak ta lutak?” kunna hapa na babbayen.

28A gafu ta uhohug na babbayen a

“Kakurugan ta masikan ya pangikatalak mu, Aboy, magdulot hala ya kuman na inadang mu teyak,” kun ni Hesus tentu.

A ye-yen hala na oras ya nepagmappya na anak na en.

Ya Pagpamappya Ni Hesus Ta Kadwan Nagtakit

(Mk 7:31-37)

29A ta nekabalin nig Hesusen ta iten a nagtatugut kid ha, a inange da ya pingit na Alug na Galileya, kapye da gimon ta bagetay, a nagtuttud i Hesus petta magibannag. 30A tentu para la nagtuttud a dumatang ya pake addu na tolay nga mangikahad ta pilay, ikid na pukul, ikid na daram, ikid na umal, ikid na addu para. A ta nepangitabnak da tekid ta atubang ni Hesus a sa pinagmappya na kid hapa. 31A ta nepakaita na tolay kiden ta sa nagmappyan ya ngamin kiden neange da tentu a pake dinayawan da hapa ya Dyos na Istralita kiden.

Ya Pagpakan Ni Hesus Ta Appataribu

(Mk 8:1-9)

32A ta nekabalin ni Hesus nagpamappya ta neange da kiden tentu a pinaabikan na ya ituldu na kiden petta madangag da ha ya bida na tekid.

“Kuga timalin ya allak ku ta tolay kidin, te tallu araw kid na teyak, a naafut na ya balun da. A am padatangan ku kid mina ta bali da a magkafuy kid ta dalan gafu ta bisin da,” kunna.

33“A onay, ammi bababang kid, Afu, a had ya pangalapan tam ta isin na lugar ta ipakan tam tekid, te adayu haman yan ta babali,” kunda hapa tentu.

34“A awan hud ta huna muy nga pan?” kunna ha tekid.

“A itta ay, ammi pitpitu hukal la, ikid na assang kid la na daldalag,” kunda hapa.

35A gafu ta kumanen a pinagtuttud na ya tolay kiden ta lutak, 36a ginawat na hapa ya pan kiden kontodu daldalag kiden, kapye na kid nepakimallak. A sangaw ginadgadwa na kid hapa, kapye na kid negawat ta ituldu na kiden, petta isaned da kid hapa ta tolay kiden. 37A sa nagkakan kid abat ta nabattug kid, a sangaw inuknud da hapa ya pitu na la-ba ta nehuna na tolay kiden. 38A ya kaddu na nagkakan kiden a appataribu kid na lālāki fwera ta bābāy ikid na ānāk. 39A sangaw pinatugut ni Hesus ya tolay kiden, kapye na naglugan hapa ta barangay kontodu ituldu na kiden, te ange kid na ta lugar na Magadan.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index