Search form

Matyu 15:10

10A ta nepaguhohug ni Hesus ta isin a pake pinaabikan na hapa ya kadwan kiden tolay tentu petta madangag da hapa ya ibar na.

“Pake dangagan muy ya uhohug ku tekamuy petta maawatan muy:

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index