Search form

Matyu 15:19

19Te ya magafu ta nonot na tolay a dulay na nonot, ikid na pangpapasi na ta ikattolay na kiden, ikid na pangadallaw na, ikid na pagtakaw na, ikid na pagladdud na, ikid na pamadpadulay na.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index