Search form

Matyu 15:28

28A gafu ta uhohug na babbayen a

“Kakurugan ta masikan ya pangikatalak mu, Aboy, magdulot hala ya kuman na inadang mu teyak,” kun ni Hesus tentu.

A ye-yen hala na oras ya nepagmappya na anak na en.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index