Search form

Matyu 15:32

Ya Pagpakan Ni Hesus Ta Appataribu

(Mk 8:1-9)

32A ta nekabalin ni Hesus nagpamappya ta neange da kiden tentu a pinaabikan na ya ituldu na kiden petta madangag da ha ya bida na tekid.

“Kuga timalin ya allak ku ta tolay kidin, te tallu araw kid na teyak, a naafut na ya balun da. A am padatangan ku kid mina ta bali da a magkafuy kid ta dalan gafu ta bisin da,” kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index