Search form

Matyu 17:1

Ya Pagdakar Na Bari Ni Hesus

(Mk 9:2-8; Lk 9:28-36)

1A ta nepagpasa na annam na araw a inalap ni Hesus ig Pedru, ikid na magkabagis kiden Santiago ikid ni Hwan, a sa naghahulun kid nga gimon ta ata-nang na bagetay.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index