Search form

Matyu 17:12

12Ammi ya ibar ku tekamuy a nabayag na haman ya nelalattog ni Eliyas, a aweda amu ta intu, a yen ta tinapangan na pinakadakal tam, a kumanen hapa sangaw ya tarabakun da ta Tolayin taga Langit,” kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index