Search form

Matyu 17:19

19A sangaw ta awan ta nakibidan te Hesus a umange tentu ya ituldu na kiden, a

“Anu awemi napatugut ya anitu na en?” kunda tentu.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index